Bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị cứu sinh - cứu hỏa của tàu sông, tàu biển

1. BẢO DƯỠNG BÈ CỨU SINH :

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh theo quy định của nghị quyết IMO 761(18) và của nhà sản xuất.

Các lọai bè chúng tôi đã được ủy quyền của nhà sản xuất gồm: Shanghai Youlong (KHA; KHZ; KHD; KHZD; KHR:KHK; KHY; KHYJ; KHY(SR)), Shanghai Haian (HAF-A, HAF-D; HAF-K), CRV.

            

       

2. BẢO DƯỠNG XUỒNG CỨU SINH:

Kiểm tra bảo dưỡng xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ bao gồm các hạng mục sau:

- Kiểm tra hàng năm xuồng cứu sinh, móc nhả và thiết bị hạ xuồng

- Thử tải móc xuồng cứu sinh và thiết bị nâng hạ ở tải trọng 1.1 lần tải trọng làm việc (mỗi 5 năm)

3. BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CỨU HỎA:

Hạng mục kiểm tra bảo dưỡng thiết bị cứu hỏa bao gồm:

- Kiểm tra hàng năm bình cứu hỏa xách tay và xe đẩy

- Kiểm tra các hệ thống chữa cháy cố định CO2, Bột khô, Foam, Phun sương bằng nước

- Thiết kế, lắp đặt các hệ thống cứu hỏa

- Phân tích mẫu chất tạo bọt