Phao bè

1. CÁC LOẠI PHAO BÈ: KHA: CRV; HAF

                                                           

 
   

 
   
   

2. BỘ NHẢ THỦY TĨNH

* BỘ NHẢ THỦY TĨNH KHÔNG CÓ HẠN SỬ DỤNG

                                                                        

* BỘ NHẢ THỦY TĨNH CÓ HẠN SỬ DỤNG

                                                                

Hướng dẫn lắp đặt

                                                    

3. GIÁ ĐỠ BÈ CỨU SINH TẠI TÀU